Franchisové příručky a manuály

Franchisovým manuálům je věnována velká pozornost zejména při vývoji  každého  franchisového systému. Je to centrální téma, protože franchisové příručky dokumentují rozsah a kvalitu nového franchisového konceptu. Franchisové manuály jako zdokumentované know-how franchisora mají velký význam při realizace franchisové spolupráce mezi franchisorem a franchisantem. Toto know-how je zachyceno většinou v písemné podobě a současně i v elektronické na intranetu franchisora.

 

Franchisové manuály – příručky mají následující význam:

 

1. Optimalizace a regenerace franchisového konceptu

Proces zdokonalování franchisového systému v podstatě nikdy nekončí. Permanentní optimalizace franchisového konceptu je možná jen tehdy, když jsou jednotlivá části – elementy tohoto konceptu řádně zdokumentovány. Písemná dokumentace je nezbytným předpokladem pro další rozvoj každé franchisy a pro její pozdější regeneraci.

 

2. Zvýšení důvěryhodnosti franchisového systému

FM popisuje situaci na trhu v daném oboru podnikání, v detailu zachycují franchisové podniky a jejich typy, uvádí  konkurenční výhody, franchisové nástroje, služby franchisora, ale i franchisantů vůči cílovým skupinám zákazníků a současně pravidla hry  pro vzájemnou spolupráci franchisových partnerů. Dobře koncipované a uspořádáné Franchisové manuály jako zdokumentované know-how franchisora v odpovídajícím grafickém provedení zvyšuje hodnotu a důvěryhodnost každého franchisového systému.

 

3. FM upřesňují a doplňují franchisovou smlouvu

Franchisový systém znamená rozsáhlé propojení mezi franchisorem a franchisanty, a to ve všech funkcích franchisového podniku. Franchisová smlouva jako nejdůležitější smluvní dokument mezi poskytovatelem a příjemnce franchisy zachycuje předmět jejich smluvního vztahu, práva a povinnosti a další smluvní náležitosti. V mnoha směrech se však v této smlouvě odkazuje na franchisové příručky, které franchisovou smlouvu prohlubují , upřesňují a doplňují.

 

4. Aktualizace konceptu na nové tržní podmínky

Podmínky pro obchodní a ekonomický úspěch se na trhu permanentně mění. Franchisový poskytovatel je proto přinucen neustále prověřovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat svůj franchisový koncept novým podmínkám. Tento proces – aktualizace franchisového konceptu –  se odráží především v jeho písemné dokumentaci, tj. v manuálech.

 

5. Přenos know-how a návod na použití systému

K podstatným náležitostem franchisového systému patří i přenos know-how – nabízeného produktu – z franchisora na franchisanta. Zejména na počátku spolupráce mezi franchisovými partnery se prochází obsah franchisových příruček bod po bodu a tyto manuály jsou chápány jako „návod na použití“ franchisového systému. Avšak i později – při realizaci konceptu a při další spolupráci – jsou považovány franchisové manuály za zdroj informací o franchisovém systému.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde