Franchisový balík

  • franchisový balík je stručně řečeno definice rozsahu plnění poskytovaných franchisorem jeho franchisantům.  Jedná se o komplex zkušeností, know-how, služeb a produktů, které franchisor získal a vyvinul za mnoho let budování svého franchisového systému.

 

Franchisový balík je většinou koncipován v systému jednotlivých modulů – částí, které vytváří tzv. základní atributy franchisového konceptu:

  • vše, co se týká franchisového příjemce/franchisanta (profil, výběr, formy kooperace, atd.)
  • zboží a služby, které franchisový koncept nabízí a jeho dodavatelé (sortimentní a cenová strategie, centrální nákup zboží a služeb, prezentace zboží – merchandising, aj.)
  • modul – franchisový podnik (analýza spádové oblasti, business plán včetně plán ekonomického rozvoje, vzorový operativní plán, stavební popis, plán vnitřního uspořádání franchisového podniku, finační modely, aj.)
  • marketing
  • franchisový balík obsahuje také školení, vzdělávání, training
  • řízení, vedení, plánování franchisových podniků, včetně franchisové centrály (controlling, benchmarking, IT a komunikace, atd.)
  • právní a smluvní ochrana systému  (značka a její ochrana, franchisová smlouva s přílohami,  rámcové kupní aj. smlouvy)
  • franchisové příručky a manuály – zdokumentované know-how franchisora.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde